บุคลากรประจำหลักสูตร


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.นิศากร สุhttp://www.aggiefa
ประธานคณะกรรมการ


ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
กรรมการ

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

อ.สพ.ญ. ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
กรรมการ


อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี
กรรมการ

ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
เลขานุการ

ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์

อาจารย์สราวุธ อินทสมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ ดรศรัญญา วัฒนานนท์
ประธานคณะกรรมการ


อาจารย์ กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ

อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย
กรรมการ

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนุกูล
กรรมการ

ดรมยุรี ชมภู
เลขานุการสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
กรรมการ

อาจารย์ ดร.รจเรจ นันตา
เลขานุการ

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
กรรมการ

ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
กรรมการ