บุคลากรประจำหลักสูตร


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.นิศากร สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการ


ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
กรรมการ

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

อ.สพ.ญ. ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
กรรมการ


อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี
กรรมการ

ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
เลขานุการ

ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์

อาจารย์สราวุธ อินทสมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ ดรศรัญญา วัฒนานนท์
ประธานคณะกรรมการ


อาจารย์ กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ

อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย
กรรมการ

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนุกูล
กรรมการ

ดรมยุรี ชมภู
เลขานุการสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
กรรมการ

อาจารย์ ดร.รจเรจ นันตา
เลขานุการ

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
กรรมการ

ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
กรรมการ