บุคลากรประจำสำนักงานคณบดี


สำนักงานคณบดี

นางสาวลัดดา กาจารี


นางสาวอำพรรัตน์ พุ่มพา

นางสาวกชพรณัฏฐ์ มณีเส็งสุวรรณ

นางสาวมลทา อ่อนโพธา

นางสาวเสาวณีย์ ไกวัลวนิช


นางทองเพ็ชร กาวิละ

นางสาวพรพิมล เตาคำ

นางสาววนิดา สุดรัก

นายวีรเชษฐ์ ภิมาลย์


นายรณชัย ใจเชียงแสน

นายมิตรชาย หล้าวงศา

นายทิวากร โกฏิคำ

นางมาลาทิพย์ อุทิศพงษ์


นางเกตุวดี พรมปิง