งานวิจัย

ปีพ.ศ. 2563

การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตขา้วหอมมิลในชุดดินแม่ทะ
27 มี.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตขา้วหอมิลในชุดดินแม่ทะ"  ในวารสารวารสาร แก่นเกษตร  ปีที่ 48 (2563) ฉบับที่ 1

อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
3 มี.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์รัตนภัทร  มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย9 วันที่ 23 – 24 ม.ค. 63


แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง
25 ก.พ. 2563 | สำนักงานคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง"  ในวารสารวารสาร วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว) วารสารราย 2 เดือน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

สวนรูกุญแจ” นวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา เทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
24 ก.พ. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.นิศากร  สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "“สวนรูกุญแจ” นวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:  กรณีศึกษา เทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ "  ในวารสารวารสาร การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

ปีพ.ศ. 2562

Properties of healthy oil formulated from red palm, rice bran and sesame oils
3 มี.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.มยุรี  ชมภู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Properties of healthy oil formulated from red palm,  rice bran and sesame oils  "  ในวารสารวารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (3), 513-521, ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562

Effect of chemical degumming process on physicochemical properties of red palm oil
3 มี.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.มยุรี  ชมภู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of chemical degumming process  on physicochemical properties of red palm oil "  ในวารสารวารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (3), 513-521, ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  2562


ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ
3 มี.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร และ สราวุธ  อินทสม อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิัยและวัตกรรม" 12 - 13 ธันวาคม  2562

การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคสำหรับการดองไข่เค็มขมิ้น
14 ม.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก และ อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคสำหรับการดองไข่เค็มขมิ้น"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิัยและวัตกรรม" 12 - 13 ธันวาคม  2562


Kinetic Parameters of Candida tropicalis TISTR 5306 for Ethanol Production Process Using an Optimal Enzymatic Digestion Strategy of Assorted Grade Longan Solid Waste Powder
25 พ.ย. 2562 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง Kinetic Parameters of Candida tropicalis TISTR 5306 for Ethanol Production Process Using an Optimal Enzymatic Digestion Strategy of Assorted Grade Longan Solid Waste Powder ในววารสาร Chiang Mai J.Sci

PRODUCTION AND STORAGE STABILITY OF ANTIOXIDANT FIBER FROM PIGEON PEA (CAJANUS CAJAN) POD
25 พ.ย. 2562 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง PRODUCTION AND STORAGE STABILITY OF ANTIOXIDANT FIBER FROM PIGEON PEA (CAJANUS CAJAN) POD ในวารสาร Published by Faculty of Biotechnology and Food Sciences


ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ต่อคุณลักษณะของไข่ ของแม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด
25 พ.ย. 2562 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ต่อคุณลักษณะของไข่ ของแม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด" ในวารสารวารสาร แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562)

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง
21 ส.ค. 2562 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง ในวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี