ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

5 มิ.ย. 2567

 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร


.
f  [17 เม.ย. 2567]   
c  [17 เม.ย. 2567]   
s  [17 เม.ย. 2567]   
รายงานการพัฒนาตนเองบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2563  [22 เม.ย. 2565]   
ผลประเมินด้านการบริการสายสนับสนุน ITA  [19 เม.ย. 2565]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-บริการสำหรับผู้เดินทางไปราชการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทาปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษใบไม้ 4 ชั้น 1.5x4 เมตร  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การดูแลโคติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การยืมเงิน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทำนาข้าวแบบนาโยน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP  [19 มี.ค. 2564]   
รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของหน่วยงานประจำคณะ  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการบริหารและพัะฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การปลูกเมล่อน  [18 มี.ค. 2564]   ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
10 มิ.ย. 2567 |

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน  2567 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดรจำเนียร มีสำลี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
21 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง Efficacy of vermicompost derived from local organic wastes as nursery sub-strates for cabbage and chili seedlings ในวารสาร International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2024 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)


ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
21 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ที่ผลงานวิจัยเรื่อง Pretreatment and enzymatic hydrolysis optimization of lignocellulosic biomass for ethanol, xylitol, and Phenylacetylcarbinol co-production using Candida magnoliae ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 2024 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
21 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ที่ผลงานวิจัยเรื่อง Utilization of agricultural wastes for co-production of xylitol, ethanol, and phenylacetylcarbinol: A review ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Bioresource Technology 392 (2024) 129926 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของ หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566
15 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2567 หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ กรรมการประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. 2567
22 เม.ย. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2567 ณ โถงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ออนไลน์    1 คน
วันนี้    15 คน
สัปดาห์นี้    98 คน
เดือนนี้    282 คน
ปีนี้    2,291 คน
ทั้งหมด    5,248 คน
เริ่มนับตั้งแต่ : 1 ม.ค. 2565