ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

23 พ.ค. 2567

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


.
f  [17 เม.ย. 2567]   
c  [17 เม.ย. 2567]   
s  [17 เม.ย. 2567]   
รายงานการพัฒนาตนเองบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2563  [22 เม.ย. 2565]   
ผลประเมินด้านการบริการสายสนับสนุน ITA  [19 เม.ย. 2565]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-บริการสำหรับผู้เดินทางไปราชการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทาปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษใบไม้ 4 ชั้น 1.5x4 เมตร  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การดูแลโคติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การยืมเงิน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทำนาข้าวแบบนาโยน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP  [19 มี.ค. 2564]   
รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของหน่วยงานประจำคณะ  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการบริหารและพัะฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การปลูกเมล่อน  [18 มี.ค. 2564]   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของ หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566
15 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2567 หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ กรรมการประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. 2567
22 เม.ย. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2567 ณ โถงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


มหาวิทยาลัยฯชี้แจง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
20 มี.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2567 นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA เ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทางวิชาชีพการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
13 ก.พ. 2567 | สำนักงานคณบดี

✨ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ในงานเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  2567 

 

 

 


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
12 ธ.ค. 2566 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จังกิจกรรมยินดีกับบัณฑิต เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ชาวเกษตร ทุกท่าน ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2566

ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 พ.ย. 2566 | สำนักงานคณบดี

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
 จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ทางคณะฯขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ออนไลน์    1 คน
วันนี้    12 คน
สัปดาห์นี้    12 คน
เดือนนี้    338 คน
ปีนี้    1,531 คน
ทั้งหมด    4,488 คน
เริ่มนับตั้งแต่ : 1 ม.ค. 2565