ปฏิทินกิจกรรมสาขา

05 มิ.ย. 2567 - 05 มิ.ย. 2567

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
10 มิ.ย. 2567 |

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน  2567 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
21 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ที่ผลงานวิจัยเรื่อง Pretreatment and enzymatic hydrolysis optimization of lignocellulosic biomass for ethanol, xylitol, and Phenylacetylcarbinol co-production using Candida magnoliae ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 2024 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)


ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
21 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ที่ผลงานวิจัยเรื่อง Utilization of agricultural wastes for co-production of xylitol, ethanol, and phenylacetylcarbinol: A review ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Bioresource Technology 392 (2024) 129926 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของ หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566
15 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2567 หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ กรรมการประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


มหาวิทยาลัยฯชี้แจง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
20 มี.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2567 นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA เ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทางวิชาชีพการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
13 ก.พ. 2567 | สำนักงานคณบดี

✨ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ในงานเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  2567