ปฏิทินกิจกรรมศูนย์โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา
20 ม.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งมีฐานความรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ อบรมการทำปุ๋ยหมัก.                 อบรมการปลูกผักปลอดภัย  อบรมการปั้นชีวะภัณฑ์. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน. อบรมการทำสบู่จากนมแพะ. .อบรมการปลูกพืชไร้ดิน ในวันที่  20  มกราคม  2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก
28 พ.ย. 2562 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก ในวันที่  25 พฤศจิกายน  2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562
19 ส.ค. 2562 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562 
วันที่  7  สิงหาคม  2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฐานระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์
15 ก.ค. 2562 | ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

การผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์ โดยการเพาะเมล็ดในฟองน้ำที่เตรียมไว้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มทั้งเช้าและเย็น ทิ้งไว้ ๑ สัปดาห์


ฐานนาข้าวอินทรีย์
15 ก.ค. 2562 | ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ดอกมะลิ ๑๐๕ จำนวน ๕ ไร่