การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ITA 2567

รายการ ข้อมูลการเชื่อมโยง
o1 โครงสร้าง
 • คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประมวลภาพกิจกรรม
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • Facebook
 • o6 Q&A
 • Messenger live chat
 • สายตรงคณบดี
 • o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
 • o13 E-Service
 • ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องข้อร้องเรียน
 • o24 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 •  

   

  © lampangitplus.com