แผนผังผู้บริหารผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.มยุรี ชมภู
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ AIC


ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.รจเรจ นันตา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


fgnjfg
fgj