แชร์หน้านี้  
ประมวลภาพกิจกรรม
 


News

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน  2567 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 

News

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดรจำเนียร มีสำลี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง Efficacy of vermicompost derived from local organic wastes as nursery sub-strates for cabbage and chili seedlings ในวารสาร International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2024 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)

News

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ที่ผลงานวิจัยเรื่อง Pretreatment and enzymatic hydrolysis optimization of lignocellulosic biomass for ethanol, xylitol, and Phenylacetylcarbinol co-production using Candida magnoliae ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 2024 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)


News

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.รจเรจ นันตา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ที่ผลงานวิจัยเรื่อง Utilization of agricultural wastes for co-production of xylitol, ethanol, and phenylacetylcarbinol: A review ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Bioresource Technology 392 (2024) 129926 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)

News

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของ หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2567 หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปีการศึกษา 2566 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ กรรมการประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2567 ณ โถงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

มหาวิทยาลัยฯชี้แจง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2567 นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA เ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทางวิชาชีพการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

✨ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ในงานเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  2567 

 

 

 

News

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จังกิจกรรมยินดีกับบัณฑิต เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ชาวเกษตร ทุกท่าน ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2566


News

ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
 จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ทางคณะฯขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

News

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่  14  กรกฎาคม  2566 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการ โครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ, รศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ, และผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้มีการสัมภาษณ์  ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้รับผิดขอบตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 - 6 และคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต่อไป

News

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6  กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของครูอาจารย์ที่สั่งสอนอบรม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 64 คน

 

 

 


News

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแก่นักเรียน ชั้น ป .4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดี พร้อมคณาจารย์ บุคลากรแและนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างเรียนรู้ เกษตรปลอดภัยและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 256 คน

News

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพุธที่  28  มิถุนายน  2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ และให้ความรู้ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงแนะนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้อง Self study Room ห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น

News

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสาน ด้วยเกษตรกรมืออาชีพ Train to The Trainer

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมและเกษตรปลอดภัย

 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำโดยนางสาวรตพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมเกษตรและเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสาน ด้วยเกษตรกรมืออาชีพ Train to The Trainer โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำปาง ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม  2566 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 

News

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมขวัญข้า่ว อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจใ้ห้กับบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ในวันที่  28  ธันวาคม  2565  ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่  24  ธันวาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

กิจกรรมขวัญข้าว ขวัญควาย ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกัน ศูนย์เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าวและขวัญควาย เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2565 โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

News

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ให้กับเกษตรกร บุคคลที่สนใจ ณ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านจำ หมู่ 6 ตงปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2565 


News

Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่  24 สิงหาคม  2565

News

รับขวัญน้องใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่ Agri - Freshy Night 2022 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2565 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2565 ณ ลานเอนกประสงค์


News

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์"

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป ได้จัดกิจกรรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์" ในวันที่  3  สิงหาคม  2565 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย รศ.ทิวาพร  ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

News

พิธีไหว้ครูและทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศอบอุ่น ใน พิธีไหว้ครู  พร้อม พิธีทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำปี 2565


News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  งามขำ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019