บุคลากรประจำสำนักงานคณบดี


สำนักงานคณบดี

นางสาวลัดดา กาจารี


นางสาวอำพรรัตน์ พุ่มพา

นางมลทา อ่อนโพธา

กชพรณัฏฐ์ มณีเส็งสุวรรณ

นางสาวเสาวณีย์ ไกวัลวนิช


นางทองเพ็ชร กาวิละ

นายอนุวัฒน์ ยะมะโน

นางสาวอนุสรา ลอยมาปิง

นางมาลาทิพย์ อุทิศพงษ์


นางยุพิน ยะสืบ

นายวีระพล 20210508164557T.jpg