ประวัติสาขาวิชา/คณะ

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมเป็นหมวดเกษตรกรรม สังกัดวิทยาลัยครูลำปางใน  ปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ ในปี พ.ศ. 2516 สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  ในวิชาเอกเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูลำปาง โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้ 
                   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตร 4 ปี  ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาลัยครูลำปางที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี 
                   2. พ.ศ. 2528 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 
                   3. พ.ศ. 2529 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปีหลังอนุปริญญา) วิชาเอกพืชศาสตร์ 
          พ.ศ. 2530 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยครูลำปาง ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมดังนี้ 
                   1. พ.ศ. 2530 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปีหลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
                   2. พ.ศ. 2532 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
          พ.ศ. 2534 ยกฐานะเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตร ดังนี้
                   1. พ.ศ. 2534 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
                   2. พ.ศ. 2536 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาสัตวบาล 
                   3. พ.ศ. 2538 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปีหลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาสัตวบาล
          พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า สถาบัน     ราชภัฏ  วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏลำปาง ส่งผลให้คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สังกัดสถาบันราชภัฏลำปาง 
          พ.ศ 2542 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร และในปีเดียวกันทางสถาบันราชภัฏลำปางได้มีนโยบายโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาจนถึงปัจจุบัน
          พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีมติอนุมัติให้เปิดสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา