คณะกรรมการประจำคณะ


ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
ประธานคณะกรรมการ


รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บริบูรณ์ บุญยู่ฮง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมานพ พีรพัฒนาพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
กรรมการ


ผศ. ดร.นิศากร สุวรรณ
กรรมการ

อาจารย์ รัตนภัทร มะโนชัย
กรรมการ

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
กรรมการ

ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ


น.ส.ลัดดา กาจารี
เลขานุการ

น.ส.อำพรรัตน์ พุ่มพา
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.กชพรณัฏฐ์ มณีเส็งสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ