บุคลากรประจำหลักสูตร


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อ.ดร.วรรักษ์ หน่อสีดา


รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ

ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี


ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี

ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์

อ.ดร.พัฒนา กายาไชยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์


ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยาสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

ผศ.ดร.รจเรจ นันตา


นางรัตนภัทร มะโนชัย

ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา

อ.อุษา โบสถ์ทอง


ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล

ผศ.ดร.มยุรี ชมภู