แผนผังผู้บริหารผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีอ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริหารศูนย์การเรียนรู้