แชร์หน้านี้  
KM. คลังความรู้
 


ปีการศึกษา 2562

News
คำสั่งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2562 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการและประเมนผลการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของคณะฯ

ปีการศึกษา 2561

News
Learning outcome จากการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ได้จัดทำLearning outcome จากการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน

News
Learning outcome จากการบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่เข้ากับการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำ Learning outcome จากการบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่เข้ากับการเรียนการสอน

News
Learning outcome จากการบรูณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำLearning outcome จากการบรูณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน

News
คำสั่งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาิวทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561