แชร์หน้านี้  
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 


News
แสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะพร แปงคำใส

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะพร แปงคำใส นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสอดปืนผสมเทียมโค ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

News
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาิวทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม  2562 ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

News
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาิวทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา ที่ได้รับการอนุมัติสภามหาวิทยาลัยาชภัฏลำปาง ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2562 ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

News
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาิวทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี ที่ได้รับการอนุมัติสภามหาวิทยาลัยาชภัฏลำปาง ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2562 ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

News
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3 )