แชร์หน้านี้  
ประมวลภาพกิจกรรม
 


News

สานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รหัส 59... ภายในงานมีพิธีขอขมาอาจารย์ อาจารย์กล่าวคำอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปึที่ 4 ที่จะจบในปีการศึกษา 2562 

News

กิจกรรม จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รหัส 59  ภายในงานมีพิธีขอขมาอาจารย์ อาจารย์กล่าวคำอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปึที่ 4 ที่จะจบในปีการศึกษา 2562  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

โครงการมาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน

คณเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการมาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน ให้กับเกษตรกร ในวันที่  6  มีนาคม  2563


News

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)

คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จังหวัดลำปางของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.ลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่  5  มีนาคม  2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯมหานครฯ

News

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 3  มีนาคม โดยมี ดี้โคโคนัท ศิษย์เก่าสร้างฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเฟรนไชต์..สร้างแรงบันดาลใจสู่น้องๆ 2563 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 4  มีนาคม  2563 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"  ให้กับเกษตรกร ในวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2563

 

News

การอบมเชิงปฏิบัติการ "การทำสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบมเชิงปฏิบัติการ "การทำสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น" ให้กับเกษตรกร ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563

News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน" ณ อำเภอสบปราบ จ.ลำปาง ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563


News

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" ให้กับสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ และตัวแทนชมรมหรือชุมนุม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยทีมวิทยากรจากงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร ตลอดจนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม และการวัดผลความสำเร็จของโครงการนั้น

News

การอบรม "สุขาภิบาลตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมการการอบรม "สุขาภิบาลตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร" เมื่อวันที่  20  กุาภาพันธ์  2563 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


News

โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งมีฐานความรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ อบรมการทำปุ๋ยหมัก.                 อบรมการปลูกผักปลอดภัย  อบรมการปั้นชีวะภัณฑ์. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน. อบรมการทำสบู่จากนมแพะ. .อบรมการปลูกพืชไร้ดิน ในวันที่  20  มกราคม  2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

สำรวจความต้องการในพื้นที่ชุมชน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน ณ อ.แแจ้ห่ม จ.ลำปาง

News

สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีัการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรม "สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร" วันที่  15  ธันวาคม  2562 


News

โครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก ในวันที่  25 พฤศจิกายน  2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2562


News

โครงการ "ดำเนินการสอนหลักสูตร Agricultural Technology and Value - added Agricultural Products via Digital Marketing สำหรับนักศึกษาจีนจาก Basie University"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการหลักสูตร Agricultural Technology and Value - added Agricultural Products via Digital Marketing สำหรับนักศึกษาจีนจาก Basie University 
ระหว่างวันที่  9  กันยายน - 9 ตุลาคม 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

กิจกรรม รับขวัญน้องใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่
ในวันอาทิตย์ที่  8  กันยายน  2562 
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 7  กันยายน  2562 
ณ ลานเอนกประสงค์ผกากรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 


News

อบรมการใช้ถังดับเพลิง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการจัดอบรม"การใช้ดับเพลิง" ให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
ในวันที่  4  กันยายน  2562 
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

โครงการ "การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัด โครงการ "การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล"
ในวันอังคารที่  3  กันยายน  2562 
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

ดูงานในรายวิชาสาขาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ บริษัทเอททีเอทเอท และบริษัทเจียไต๋ จำกัด
วันที่ 20 สิงหาคม  2562


News

พานักศึกษาดูงานในรายวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูงาน ณ ไร่ชาไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม  2562

News

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการอาหาร (Fostat Nestle Quiz Bowl 2019)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาเชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Fostat Nestle Quiz Bowl 2019)
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน  2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

 

News

ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ

ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ

วันที่  25  กรกฎาคม  2562


News

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา 

วันที่  24  กรกฎาคม  2562

News

การแข่งขันHalal Science Camp & Quiz bowl 2019

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถผ่านการแข่งขันเข้าสู่ 1ใน 10 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขันHalal Science Camp & Quiz bowl 2019

วันที่ 1-6 สิงหาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

News

ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562 
วันที่  7  สิงหาคม  2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง