วารสารผลงานวิชาการหรืองานสร้าง

ปีพ.ศ. 2567


ปีพ.ศ. 2566ปีพ.ศ. 2565


ปีพ.ศ. 2564

กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.นันทินา ดำ รงวัฒนกูล รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ศิรญา จนาศักดิ์ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผศ.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์  กรรณิการ์ สายเทพ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" ในวารสารวารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

9 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดีปีพ.ศ. 2563
แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง"  ในวารสารวารสาร วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว) วารสารราย 2 เดือน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

ปีพ.ศ. 2562